Katonahőseink

Szeretett fővárosunk ostromának védelmében harcoló magyar katonáink közül, azokat próbáljuk összegyűjteni, akik kiemelkedően bátran, bizonyítottan hősiesen küzdöttek a többszörös túlerővel szemben, vállalva azt a legreménytelenebb helyzetben is.
Nevük listája folyamatosan bővül, ennek egyik feltétele, hogy sikerüljön legalább egy fényképet beszereznünk az illetőről, illetve egy rövid életrajzzal tudjunk szolgálni.
A jelenleg elérhető és kutatható adatbázisokban főként tisztjeinkről lehet adatokat találni, ezért a tiszthelyettesek, altisztek, közlegények névsora lényegesen szegényesebb, holott a harcoló alakulataink zömét ők alkották.

 • Ághy Zoltán csendőr hadnagy
  Ághy Zoltán csendőr hadnagy (Szombathely, 1921.VIII.6. – Albertfalva, 1944.XII.31.) Édesapja vitéz Ághy Zoltán csendőr ezredes, édesanyja Hüttinger Elfrieda. Korán és céltudatosan választotta a katonai pályát, a kőszegi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskola és Nevelőintézet elvégzése után, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián folytatta tanulmányait, ahol 1943-ban avatták hadnaggyá.
 • Árvay Zoltán hadnagy
  Árvay Zoltán 1913-ban született a délvidéki Zombor városában, édesanyja Bartha Mária. A háborúban a tüzérségnél szolgál, 1942.IX.1-én tartalékos zászlósból, tartalékos hadnaggyá léptették elő…
 • Bakó Barnabás tüzér őrnagy
  Magyar nemesi család sarja, édesapja nemes hetei Bakó László, édesanyja: Tömösváry Irma. 1929. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, 1932.szept.1-től főhadnagy, 1939.nov.1-től százados. Az észak-erdélyi bevonulásban a villányi 15. határvadász üteg parancsnokaként vett részt….
 • Bánó Elemér huszárszázados
  Római katolikus családban született, nemesi előnévre jogosultként a teljes neve tapolylucskai és kükemezei Bánó Elemér. Édesanyja: Beliczky Mária, édesapja tapolylucskai és kükemezei Bánó Kálmán pécsi rendőrkapitány. 
 • Bocz Géza hadnagy
  Bocz Géza (Vasad, 1919.X.10 – Pécs, 1998) azon kevés magyar tisztjeink közé tartozik, aki végigharcolta szeretett fővárosunk ostromát, végül közel negyven fokos lázzal nekivágott a kitörésnek, melynek során sikeresen verekedte át magát bajtársaival a belső és külső ellenséges szovjet gyűrűn, s érte el a saját vonalainkat sebesülten….
 • Bodó Tihamér huszárszázados
  Római katolikus családban született, nemesi előnévre jogosultként, a teljes neve diósadi Bodó Tihamér. Édesanyja: Somjay Aranka, édesapja diósadi Bodó János országgyűlési képviselő, aki emellett katona múltja végett, őrnagyi rendfokozattal került nyugállományba.
 • Both Rajmund százados
  A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián 1939. aug. 20-án avatták hadnaggyá. Ezt követően a sárbogárdi 18/II. zászlóaljhoz került, ahol a 48/4. puskásszázad századparancsnokaként vett részt a visszacsatolt felvidéki, majd az észak-erdélyi bevonulásban 1940 őszén, továbbá a délvidéki hadműveletekben 1941 tavaszán, amellyel mindhárom emlékérmet kiérdemelte…
 • Bozsoki János hadnagy, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem 7. kitüntetettje
  Bozsoki János zászlós 6 db Zrínyi II rohamtarackja 18 db T-34-est tett harcképtelenné a sósfürdői völgyben, majd szétszórta a 25. felderítőosztályt bekerítő gyalogságot. Közben a Sósfürdő területén 5 Zrínyi személyzete hősi halált halt vagy megsebesült. ….
 • Deák Jenő főhadnagy
  A háború előtt tanítóként kereste kenyerét. Tényleges katonai szolgálatát 1937. október 4. – 1938. november 30. között teljesítette, majd a szekszárdi járás körzeti leventeparancsnoka lett. A tolnai 18/III. zászlóaljjal részt vett a visszacsatolt észak-erdélyi bevonulásban 1940 őszén, majd a délvidéki hadműveletekben 1941 tavaszán, amellyel mindkét emlékérmet kiérdemelte.
 • Domonkos György páncélos százados
  Domonkos György páncélos százados (Budapest, 1911.VIII.25. – Vecsés, 1944.XII.26.)Édesapja: György, édesanyja: Tóth Mária, vallása római katolikus. 1933.VIII.20-án avatják hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián, ahonnan Ceglédre, a 2. huszárezredhez kerül. 1937.XI.1-én főhadnaggyá léptetik elő.
 • Füles József hadnagy
  Református családban születik első gyermekként, később két leánytestvérrel gazdagodik családjuk. Édesapja Füles József főkalauz, édesanyja Puskás Erzsébet, akikkel a Somogy megyei Bolhás településen kezdik el élni életüket, a távoli helyszínekkel teli vasutas életet hátrahagyva. A négy elemi után, tanulmányait 1923-ban a Csurgói államilag segélyezett református főgimnáziumban végzi (a későbbi Csokonai Vitéz Mihály Református Főgimnázium). 1933-ban jogot hallgat, hogy ügyvéd lehessen.
 • Garád Róbert rohamtüzér hadnagy
  Garád Róbert rohamtüzér hadnagy (Sopron, 1917.VII.8. – Szombathely, 1987.X.29.) Édesapja kefekötőmester. Sikeres érettségijét követően a Soproni Pamutipari Rt.-nél kezdett el dolgozni szövőmunkásként. 1937-ben vonult be először a honvédséghez, később részt vesz az erdélyi- és délvidéki bevonulásokban, ezzel kiérdemelte mindkét emlékérmet….
 • Gencsy Tibor huszár főhadnagy
  Református családba született, édesapja gencsi és érmihályfalvi Gencsy Károly földbirtokos, édesanyja: Újfalussy Eszter. A gimnáziumi érettségi után tényleges katonai szolgálatra a 4. huszárezredhez vonult be…
 • Hajdu Dezső őrnagy
  1930.VIII.18-án avatták hadnaggyá a Ludoivika Akadémián. Nagykanizsán szolgált a kanizsai 6. gyalogezrednél, majd a 3. határőr kerületnél….
 • Hazslinszky Zoltán huszárőrnagy
  A hazslini előnevű nemesi családba született, édesanyja: Jakobi Lányi Márta, édesapja hazslini Hazslinszky Géza törvényszéki elnök, vallása református.  A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián 1930.VIII.20-án avatták hadnaggyá, majd Kecskemétre vezényelték az 1. huszárezredhez.
 • Kalándy Imre altábornagy
  Kleindin Imre ezredes, – nevét később magyarosította – a Tiszti Arany Vitézségi Érmet, mint őrnagy az 1917. novemberi haditettéért érdemelte ki, amikor mint az V. határvadász-zászlóalj parancsnoka, az albán fronton személyesen vezetett egy felderítő akciót, majd a feladat befejezése után utolsóként hagyta el a felderített tereprészt, hátán egy sebesült katonájával. Ekkor kapta katonáitól a “Rohampápa” becenevet is.
 • Kammerer Ernő huszárhadnagy
  1944. VIII. 20.-án a Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá, majd a 2. huszárezredhez helyezték. Harcolt fővárosunk védelmére kiépített Attila védvonalban, ahol nem mindennapi bátorságáról tett tanúbizonyságot…..
 • Kováts József százados
  A kalocsai tanítóképző elvégzését követően, Döbröközön lett tanító. Tényleges katonai szolgálatát 1931. június 20. – 1932. október 1. között teljesítette a pécsi 8. gyalogezrednél. 1938-ban továbbszolgálatra jelentkezett….
 • Lemberkovics Alajos vezérőrnagy
  1906.VIII.18-án avatják hadapród tiszthelyettessé a Magyar Királyi Nagyváradi Honvéd Hadapródiskolán. Először a trencséni 15. honvéd gyalogezredhez kerül, majd 1914.VIII.28-tól az újonnan felállított m.kir. l.honvéd kerékpáros századnál, – később zászlóaljnál – szolgál különböző beosztásokban, a háború végére már a zászlóalj parancsnoka.
 • Lipták János százados
  Már 10 éves korától a Kőszegi Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Honvéd Reáliskolai Nevelőintézetbe került, majd tanulmányait a Pécsi Katonai Főreál Iskolában folytatta, ahol kiváló szorgalmáért többször írásbeli dicséretben részesült. Aurél bátyjával többféle sportban is sikereket értek el. 1933. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián.
 • Major Valér százados
  Major Valér (Kaposvár, 1913.IX.26. – Buda,1945.II.12.) százados “Somogyország” szülötte, édesanyja Kottler Vilma. Önkéntesi évét a jászberényi 5. kerékpáros zászlóaljnál teljesítette. 1936.VIII.20-án avatták hadnaggyá, ezt követően Jászberényben az 5., majd a 9. kerékpáros zászlóaljnál szolgált. Fegyvernemet váltott, így került először a 31. önálló harckocsi zászlóaljhoz, majd az 1/II. harckocsi zászlóalj kötelékéhez. 1944.IX.4-től az 1. harckocsiezred 1. segédtisztje lett.
 • Malek László főhadnagy
  Malek László főhadnagy ékes példája az elit rohamtüzér fegyvernem harci szellemének, hogy katonai esküjéhez híven a végsőkig harcolt, védelmezte szeretett fővárosunkat a bolsevista neveltetésű Vörös Hadsereggel szemben. Rövid életútjában egy kiváló magyar katonatisztet ismerhettünk meg.
 • Mallász Egon hadnagy
  Mallász Egon (Budapest, 1924. – Olaszország, Torino 1992.VIII.) Édesapja Mallász Elemér, édesanyja Kontz Erzsébet, Budapesten a XIV. kerületi Szent Domonkos utca 17. számban laktak, egy leány testvére volt, Erzsébet. A Pécsi “Zrínyi Miklós” Magyar Királyi Katonai Reáliskola elvégzése után került a budapesti Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiára……
 • Nagy Mózes csendőr szakaszvezető
  . A kis magyar világ idején jelentkezett a Magyar Királyi Csendőrséghez, ahol alapos ellenőrzés után megkezdhette a próbacsendőri szolgálatát, amelynek során az Ungvári Csendőriskolában végzett járőrtársi tanfolyamot. Itt század elsőként végez, majd a zetelaki csendőrőrsre kapott kinevezést. 1942 júliusában véglegesítették és a marosvásárhelyi X. csendőrkerületnél szolgált szakaszvezetői rendfokozatban.
 • Nagy Zsombor m. kir. csendőr százados (1917-1945)
  A Budapest ostromakor megalakult, s az ostromot és kitörést végigharcolt egyetemi rohamzászlóalj utolsó parancsnoka. Kitüntetései: a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje hadidiszítménnyel, a Magyar Érdemrend hadiszalagos és kardos Lovagkeresztje, és a Német Vaskereszt…..
 • Rajki Dezső rendőr hadnagy
  Tanulmányai végeztével, 1940.XII.2-án a 17/III. zászlóalj géppuskás századához vonult be tényleges katonai szolgálatra. Elvégezte a tartalékos tiszti iskola I-II. évfolyamát, majd csapattestével részt vett az 1941 áprilisi délvidéki hadműveletben, amellyel kiérdemelte a Délvidéki Emlékérmet.
 • Rátz Tibor főhadnagy
  Rátz Tibor főhadnagy (1920 – 1945) Ludovikát végzett tüzér tiszt, 1941-ben kezdte meg katonai szolgálatát hadnagyi rendfokozatban. 1944-ben kerül át főhadnagyként az új, és egyben elit fegyvernemhez, a rohamtüzérséghez. Az 1. Rohamtüzér osztály 1. üteg parancsnokaként harcol a Keleti fronton, majd hazánk területén….
 • Sanna Henrik ejtőernyős százados
  Sanna Henrik ejtőernyős százados (Kolozsvár, 1913.XII.9. – Melbourne, Ausztrália, 1983.I.29.) Római katolikus katonacsalád sarja, édesapja: Sanna Henrik császári és királyi lovastüzér tiszt, édesanyja: borsodi Latinovits Mária. Tényleges katonai szolgálatát 1935-ben kezdi meg Szentesen, a 2/I. huszárosztálynál, ahol elvégzi a tartalékos tiszti tanfolyamot. Zászlósként részt vett a felvidéki bevonulásban és a kárpátaljai hadműveletben (1939.III.), majd 3 éves továbbszolgálatot vállalt.
 • Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy
  Katona család sarja, édesapja vitéz Sebestyén Béla vezérőrnagy – akitől megörökölte a vitézi címet, – édesanyja Pongrácz Margit. Hadnagyi rendfokozatát 1939.IX.1-én nyeri el, a 19. gyalogezred I. zászlóaljánál, állomáshelyük Mezőtúron volt. 1942.IV.1-től főhadnaggyá léptetik elő, majd még ez év nyarán részt vesz Esztergomban páncélos átképző tanfolyamon, amely fél évig tart, s karácsony előtt ért véget.
 • Simon László Imre százados
  Polgári foglalkozása: tanító. Tényleges katonai szolgálatát 1932. október 1. – 1933. július 1. között teljesítette a pécsi 8. gyalogezrednél. A tartalékos tiszti vizsgát 1937. július 28-án tette le, majd 1940 őszén részt vesz az észak-erdélyi bevonulásban, kiérdemelve ezzel az Erdélyi Emlékérmet….
 • Sónyi Hugó II. százados
  Sónyi Hugó II. százados (Rákospalota, 1912.V.21. – Buda, 1945.II.12.) Édesapja Sónyi Hugó I. magyar gyalogsági tábornok, aki 1934-ben magyarosította nevét Solarcz-ról Sónyira, édesanyja Friedmann Alojzia. 1934.VIII.20-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián. A váci 16. kerékpáros zászlóaljban szolgált, melynek kötelékében részt vett a délvidéki hadműveletekben, majd 1941.VII.13-XII.2. között a Szovjetunióban vívott harcokban, mint alakulatának segédtisztje.
 • Szabó-Papp Lóránt huszár főhadnagy
  Római katolikus vallású katona családba született, édesapja Szabó-Papp Károly ezredes, édesanyja Sziklay Viola. 1940.VII.1-én avatták hadnaggyá a Bólyai Műszaki Akadémián, majd onnan Nyíregyházára vezénylik a 4. huszárezred árkászszakasz parancsnokának.
 • Szentgyörgyvölgyi Gábor huszárszázados
  Református családban született, édesanyja Göschel Erzsébet, apja Durkó Gábor császári és királyi huszárszázados, aki 1933-ban változtatta meg vezetéknevüket Szentgyörgyvölgyire. 1933.VIII.30-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián, majd onnan Pécsre vezénylik a 4. vonatosztaghoz. Később szolgált még Debrecenben, Nyíregyházán, Komáromban, miközben 1937.XI.1-én a főhadnagyi rendfokozatot nyerte el.
 • Szűcs Ervin II. százados
  A Ludovika Akadémián 1933. augusztus 20-án avatták gyalogos hadnaggyá, majd csapatszolgálatát a kecskeméti „Zrínyi Miklós” 7. honvéd gyalogezrednél kezdte meg. 1937. október 1-jén, az 5. határőrkerületi parancsnokhelyettes állományába helyezték át Gyulára, majd 1939. október elsején a jászberényi „Kiss Ernő altábornagy” 9. kerékpáros zászlóaljhoz.
 • Takátsy Gyula alezredes
  Takátsy Gyula alezredes (Tiszaroff, 1892.IV.1. – Vác, 1957.IX.28.)Hazafias, római katolikus, nemesi családban született. Édesapja, Takátsy Gyula a Közép-Tiszai Ármentesítő Társulat igazgatója, édesanyja: kecskeméti Kormos Anna. 1912. VIII. 18-án avatták hadnaggyá a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián, majd két évre rá előléptetik főhadnaggyá.
 • Tassonyi Edömér százados (a “Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem” 19-ik kitüntetettje) és ejtőernyőseinek hősies helytállása
  Tassonyi Edömér 1910. október 6-án született Nagyláz községben (Ung vármegye), református családban. Nagyapja Tassonyi János kisbirtokos Taktaszadán, édesapja Tassonyi Ernő bányamérnök. 1934. augusztus 20-án avatták gyalogos hadnaggyá a Ludovika Akadémián……
 • Ulrich Károly hadnagy
  A bajai tanítóképző elvégzését követően, tanítóként kereste kenyerét. Tényleges katonai szolgálatát 1933. július 1. – 1934. október 1. között teljesítette, ez idő alatt végezte el a karpaszományos iskolát is. A tolnai 18/I. zászlóalj szakaszparancsnokaként vett részt a visszacsatolt észak-erdélyi bevonulásban 1940 őszén, majd a délvidéki hadműveletekben 1941 tavaszán, amellyel mindkét emlékérmet kiérdemelte….
 • Vannay László őrnagy
  Régi nemesi család sarja. Az első világháborúban zászlósi rendfokozatban harcolva megsebesül, a háború végére hadnagyi rendfokozatot ér el. A háborút követően, amikor az 1919-es proletár diktatúra ellen Szegedről megindul a “Fehér Terror”-ként elhíresült megtorlás, Vannay gróf Károlyi Gyula “ellenforradalmi” miniszterelnök hűséges testőre.
 • Varga László vadászpilóta
  Varga László Messerschmitt vadászpilóta szakaszvezető, aki igazoltan 157 bevetésben, 3 légi győzelemben vett részt és számos kitüntetésben részesült, 1944. december 11-én Budakeszi – Telki térségében nyomtalanul eltűnt. Kitüntetései: Bronz-, Kis és Nagy Ezüst, Vitézségi, I. Osztályú és II. Osztályú Tűzkereszt, Vaskereszt….